Kdy je výhodné přejít z ruční aplikace na strojní aplikaci materiálů?

Individuální požadavky jsou klíčovým faktorem při výběru dávkovacího a směšovacího systému

Tekuté a pastovité materiály nabízejí širokou škálu možností pro trvalé spojení součástí vyrobených z různých materiálů, pro utěsnění nebo pro realizaci konstrukčních požadavků. Kdy a kde se používá dávkovací a směšovací systém, určují různé parametry procesu.

Inteligentní plánování výrobního procesu nezačíná otázkou, zda použít ruční nebo strojní aplikaci materiálů – a rozhodně ne „špičkovou technologií“. Mnohem důležitější je důkladně porozumět vlastnostem materiálu za různých podmínek a s vysokou přesností definovat cíle. Teprve pak lze správně popsat výrobní kroky. To zabraňuje nesprávnému naplánování následného procesu, a z toho plynoucích chyb – bez ohledu na to, zda je použito strojní zpracování či nikoli. Jakmile byly identifikovány všechny relevantní ovlivňující proměnné a stanoveny cíle, může být rozhodnuto, zda se o výrobní proces má nebo může postarat člověk nebo stroj.

Manuální aplikátory

Pokud je instalován nový aplikační proces, první orientační kroky se obvykle mapují pomocí ručních aplikátorů nebo kazet. Tímto způsobem lze na základě výchozích prototypů snadno a rychle ověřit základní proveditelnost. V některých průmyslových odvětvích může být kazeta v jednosložkové nebo dvousložkové formě vždy primární volbou. Například pokud má být lepení prováděno v trupu letadla, automatický dávkovací a směšovací systém není z logistického hlediska obvykle vhodný, jako je tomu v případě systémové technologie pro 8 metrové lepení. Také v případě rozsáhlých aplikací, například ve stavebnictví a dopravě, jsou obecně výhodnější manuální řešení. To platí i pro „jednoduché“ aplikace, které nekladou vysoké nároky na vizuální výsledek nebo materiálové vlastnosti.

„Vývoj“ od ručního ke strojovému zpracování

Přechod od ručního ke strojovému zpracování materiálů představuje důležitý krok ve „vývoji“ výrobního procesu. Klíčová kritéria pro pořízení systému nelze obecně stanovit. Nejprve je třeba zvážit primární ovlivňující faktory – typicky však existuje jeden nebo dva faktory, které jsou rozhodující a které pak ovlivňují situaci ve prospěch nebo neprospěch strojového zpracování.
V případě vysokých objemů nebo požadavků na vysokou kvalitu, které nelze realizovat ručně, se investice do dávkovacího a směšovacího systému vyplatí. V některých případech to může snížit provozní náklady – například proto, že se likviduje méně nevyužitého materiálu a produkuje se méně vadných kusů.
Je rovněž možné použít přechodové řešení. Zde se dávkovací a směšovací prostředek používá pouze k plnění materiálových kazet. To se však ukazuje jako prospěšné až od určitého objemu materiálu. Cena materiálu je v tomto případě podstatně nižší ve srovnání s hotovými kazetami a i v logistickém procesu lze dosáhnout úspor.

Interakce mezi aplikací a produktem

Při rozhodování o metodě dávkování, která má být použita, hrají klíčovou roli interakce mezi aplikací a produktem. Pokud výrobek vyžaduje vysokou přesnost, automaticky to znamená, že na aplikaci budou kladeny vysoké nároky. V mnoha případech je jedinou možností strojové, případně automatizované (robotem asistované) zpracování. V případě ruční aplikace vždy panuje určitá nejistota, zda vyráběné komponenty splňují dříve definované cíle. I sebemenší rozdíly ve směšovacím poměru mohou vést k významným rozdílům v kvalitě konečného výrobku. Kuličky lepidla nebo tmelu mohou mít například různou pevnost nebo zalévací hmoty mohou být náchylné na chlad nebo vlhkost. Kromě toho, kuličky lepidla nebo těsnicího materiálu nelze vždy aplikovat se stoprocentní přesností a pečlivostí. Při ruční aplikaci se obvykle nanáší více lepidla, aby se zajistilo bezpečné spojení, ale hrozí, že součást nebude z vizuálního hlediska vypadat dobře spojená. V případě vysokých požadavků na vizuální kvalitu proto ruční lepení obvykle nepřichází v úvahu. Kromě toho je důležitým faktorem úroveň dovednosti dotyčných pracovníků. Různé úrovně dovednosti mohou vést k různým výsledkům. Existuje také riziko, že chyby mohou být učiněny nevědomky kvůli nedostatku odborných znalostí. Uživatel se může rychle stát hlavním slabým místem při zpracování materiálů.

Zohlednění vlastností materiálu, manipulace a výrobních kroků

Pokud se mají například lepit součásti, je třeba určit lepidlo, které je vhodné pro spojované části. To se týká konzistence během procesu dávkování a spojování i následného vytvrzeného stavu. Kromě toho hrají důležitou roli obecné podmínky, jako je vlhkost nebo teplota ve výrobním prostředí. Tyto podmínky mohou ovlivnit plánování výrobního procesu nebo kvalitu výrobku. Na výrobní proces má také významný vliv plánování času. V závislosti na tom, jak dlouho musí lepidla nebo těsnicí materiály a zalévací hmoty tvrdnout, musí být čas zahrnut do plánování všech předcházejících a navazujících výrobních kroků, včetně kompletní manipulace se součástmi. Polyuretanovému lepidlu trvá přibližně sedm dní, než zcela ztvrdne. To by samozřejmě mělo být zohledněno ve výpočtech. Při výběru vhodného způsobu zpracování je třeba zvážit, zda se má pro aplikaci použít jednosložkové nebo dvousložkové lepidlo.

Může být rovněž nezbytná předběžná úprava, aby se zajistilo, že povrch součásti je čistý a že je zaručena přilnavost mezi lepidlem a podkladem. V některých případech může být nutná následná úprava, například pokud lepidla tvrdnou pouze pod UV zářením. Kromě toho existují lepidla, která nemohou být zpracována ručně vůbec, protože je třeba je připravit. To zahrnuje odplynění, regulaci teploty a dopravu v uzavřené smyčce, aby se zajistilo, že se plniva s vyšší hustotou nemohou usadit. To se mimochodem při vyšší okolní teplotě děje mnohem rychleji.

 

Požadavky na proces dávkování

Proces měření je jen jedním z mnoha výrobních kroků, které se podílejí na tvorbě konečného výrobku, ale často je to rozhodující krok. Skutečnost je taková, že v případě ručního zpracování dochází vždy k nepřesnostem v procesu dávkování, přičemž odpovídající sledování není možné.

Ve všech oblastech se zvyšují nároky na kvalitu všech výrobků. Roste poptávka po vysoké spolehlivosti procesu, konzistentním zajišťování kvality a komplexní dokumentaci. Následující faktory lze realizovat pouze pomocí dávkovacího a směšovacího systému:

 • Konstantní směšovací poměr při více složkách
 • Vypouštěné množství
 • Velikost dávky
 • Definovaný rozsah tolerance
 • Kontrola aplikace a dokumentace


V případě vysokých nároků na proces dávkování je strojní zpracování obecně jedinou možností. Zaručuje vysokou úroveň spolehlivosti procesu a reprodukovatelnosti procesu dávkování za všech okolností. Uživatel může všechny parametry konfigurovat, ukládat, monitorovat a dokumentovat s vysokou přesností. To je důležité zejména v případě, že společnosti chtějí být certifikovány a musí splňovat normu DIN 2304 týkající se požadavků na kvalitu procesu lepení.
 

 

Zohlednění ekonomických faktorů

Ekonomické faktory hrají samozřejmě důležitou roli. Pořízení dávkovacího a směšovacího systému může znamenat vysoké investice v závislosti na velikosti společnosti. Na druhé straně jsou provozní náklady podstatně vyšší v případě ručního zpracování. Úsilí spojené s výrobou kazet je u výrobců materiálů vyšší, takže ceny jsou přibližně třikrát až desetkrát vyšší než u 20 litrových nádob. Kromě toho zpracování s kazetami vytváří spoustu nevyužitelného materiálu a zbytečného odpadu. Kazety často nelze řádně vyprázdnit a je třeba je zlikvidovat ve formě nebezpečného odpadu. Větší nádoby a méně odpadu tak mohou ušetřit materiál a tím i náklady. Zdroje jsou využívány efektivně a to má menší dopad na životní prostředí. Aplikace materiálů s kazetami často také trvá podstatně déle než při použití dávkovacího a směšovacího systému, protože kazeta musí být nejprve naplněna nebo vyměněna. Dalším důležitým faktorem je samotná hodnota produktu. Pokud mají výrobky nebo součásti po slepení velmi vysokou hodnotu, pak se ztráty rychle načítají, pokud dojde k odmítnutí v důsledku kvalitativních vad. Čím vyšší je přidaná hodnota vytvořená procesem lepení nebo zalévání, tím více péče je zapotřebí pro proces dávkování. To znamená, že investice do dávkovacího a směšovacího systému mohou být prospěšné i v případě menších množství.

Závěr

V konečném důsledku je výrobní proces určován vlastnostmi materiálu a cíli pro konečný produkt. Technické možnosti nebo náklady a přínosy proto musí být vždy a znovu hodnoceny v každém jednotlivém případě. V závislosti na aplikaci může být chybovost v případě ručního zpracování s kazetami vyšší než u strojního zpracování s použitím dávkovacího a směšovacího systému. Druhý uvedený způsob je dražší na pořízení, ale může se vyplatit z mnoha důvodů. Pokud musí společnost splňovat určitou úroveň spolehlivosti procesu, zajištění kvality a požadavků na dokumentaci, pak je dávkovací a směšovací systém opravdu jedinou možností. V případě nízkých objemů nebo v případech, kdy je vizuální aspekt méně podstatný, může být ruční aplikace mnohem efektivnější. Celkově mohou jednotlivé aspekty nebo několik faktorů dohromady ovlivnit rozhodnutí pro nebo proti použití dávkovacího a směšovacího systému. V dalším článku popisujeme konkrétní kroky při přechodu na strojové zpracování materiálů a vysvětlujeme, co je třeba vzít v úvahu při nákupu dávkovacího a směšovacího systému.

Your partnership with DOPAG

 • One contact for the entire system solution
 • All applications from one provider
 • Implementation of specific requirements and automation
 • Competent support from DOPAG experts
 • A dedicated technical centre for testing and customer training
 • Close collaboration with material manufacturers
 • Decades of experience in metering and mixing technology
 • Global distribution and service in over 40 countries

Your contact

Christian Ostermann Director Sales

Application cases

Aplikace

Vyberte si své aplikace:
Všechny články DOPAG v kostce:
 1. Dávkování tekutého silikonového kaučuku (LSR) v lékařské technice, potravinářském průmyslu a e-mobilitě

  Zvláště přísné podmínky platí pro výrobu v lékařské technice a potravinářském průmyslu. Speciální konfigurace společnosti DOPAG umožňuje použití dávkovacího systému v čistých prostorách.

  Více
 2. Jak přejít z ruční aplikace na strojní

  When is it beneficial to switch from manual dispensing to a metering and mixing machine? - We support you to identify all relevant influencing variables.

  Více
 3. Vysoká hospodárnost a široká škála použití těsnění z PU pěny

  Přečtěte si vše o pěnovém těsnění Form-In-Place-Foam (FIPFG) a o tom, jak již začalo přinášet revoluci do strojírenských odvětví a aplikací po celém světě.

  Více
 4. Nanášení těsnění a zalévání elektroniky pro výrobu wallboxů

  PU těsnění a zalévací hmoty chrání citlivou elektroniku ve wallboxu před prachem, špínou a vlhkostí. Nabízíme řešení pro obě aplikace.

  Více
 5. Dávkovací a směšovací technologie pro výrobu LNG tankerů

  Nabízíme dávkovací systémy pro spolehlivou aplikaci lepidel a tmelů při výrobě přepravních nádrží na zkapalněný zemní plyn (LNG).

  Více
 6. PU těsnění pro recyklovatelné HEPA filtry

  Díky zařízení dynamicLine  DOPAG  zajišťuje automatizovanou a čistou aplikaci těsnění z PU pěny na recyklovatelné HEPA filtry  švýcarského výrobce Tecnofil.

  Více
 7. Přesné aplikace lepidla pro první stahovací solární střechu na světě

  Švýcarská start-up společnost dhp technology zkonstruovala první zatahovací solární střechu na světě. Pro výrobu modulů jsou použity dávkovací technologie firmy DOPAG.

  Více
 8. Těsnění a lepení rozváděčů

  Společnost DOPAG nabízí systém dynamicLine pro obě aplikace a umožňuje tak efektivní a automatizovanou sériovou výrobu.

  Více
 9. Ruční aplikace maziv

  Společnost DOPAG nabízí speciální dávkovací stanice pro ruční aplikaci maziv. Pomocí adaptéru lze ručně namazat nebo naolejovat součásti, jako jsou O-kroužky a další těsnění.

  Více
 10. Potahování samolepicích etiket silikonem

  Samolepicí etikety a samolepky jsou potahovány silikonovým povlakem. Nabízíme dávkovací systém, který zajišťuje zásobování materiálem.

  Více
 11. Zalévání elektronických obvodů

  DOPAG dodaldávkovací a směšovací systém pro zalévání  elektronických desek pro bateriové sady do elektrokol.

  Více
 12. Sériová výroba těsnění z PU pěny v automobilovém průmyslu

  Prostřednictvím zařízení dynamicLine nabízí DOPAG efektivní řešení pro sériovou výrobu těsnění z PU pěny ve všech průmyslových odvětvích.

  Více
 13. Lepení a nanášení těsnění v letecké výrobě

  Dávkovací a směšovací systém volumix poskytuje chytré řešení pro plnění kartuší lepidly a tmely v letecké výrobě.

  Více
 14. Automated bonding of filters
  For the production of plastic filter elements, DOPAG configured and automated metering and mixing system.
  Více
 15. Automated application of sealants

  DOPAG provides an individual solution for the application of one-component sealant in the production of cardan shafts for special vehicles.

  Více
 16. Sériová výroba těsnění z PU pěny

  Díky zařízení dynamicLine nabízí DOPAG efektivní řešení pro sériovou výrobu těsnění z PU pěny ve všech průmyslových odvětvích.

  Více
 17. Metering and mixing system for adhesive bonding of automotive components

  DOPAG develops a metering and mixing system for adhesive bonding of automotive components to ensure uniform standards worldwide.

  Více
 18. Ventily pro nástřik maziva při výrobě nábytku

  DOPAG nabízí výrobcům nábytku flexibilní a spolehlivá řešení pro automatizovanou aplikaci maziv.

  Více
 19. Efficient handling of components during dispensing sealing foam

  For the automated application of PU gaskets to control cabinet doors, DOPAG provides a dynamic mixing system in combination with a linear robot and shuttle sliding tables.

  Více
 20. Zalévání voštinových panelů

  Za použití dávkovacího systému coredis lze homogenně plnit voštinové jádro sendvičových panelů, které se používají pro interiéry letadel.

  Více
 21. Sealant dispensing for truck manufacturer
  DOPAG successfully supported a truck manufacturer with a dispensing system for the manual application of a single-component sealant.
  Více
 22. Ventily pro bezkontaktní nanášení maziv a olejů
  Ventily pro sprejové nanášení maziv a olejů. Bezkontaktní aplikace maziv na obtížně přístupné plochy.
  Více
 23. Precise potting of filters and filter elements
  Precise potting of filters and filter elements is necessary for high safety and purity. DOPAG supported a global manufactuerer with individually configured metering and mixing systems.
  Více
 24. Efektivní výroba komponentů pro rozvaděče a el. skříně
  S dynamicLine od DOPAGu je možné aplikovat těsnění a lepení s využitím pouze jednoho systému.
  Více
 25. Dávkovací systémy pro optimální dávkování maziva

  Požadavky na typ dávkování maziva se liší a vždy závisí na dané aplikaci. Zde se dozvíte více o čtyřech klíčových faktorech úspěšného návrhu systému!

  Více
 26. Kontinuální dávkování maziv, lepidel a tmelů
  Membránový dávkovací ventil zajišťuje přesnou, čistou aplikaci a vysokou spolehlivost v automatizovaných dávkovacích procesech.
  Více
 27. Dávkování tepelně vodivých materiálů / gap fillerů
  Používání tepelně vodivých materiálů ve výrobním procesu sebou nese zvýšené požadavky na dávkovací technologie - zjistěte více o řešení od DOPAGu.
  Více
 28. Automatizovaná aplikace PU těsnění na komponenty
  Ve srovnání s ručně vkládanými těsněními nabízejí automaticky aplikovaná PU těsnění mnohé výhody.
  Více
 29. Bodové ventily pro bezkontaktní nanášení maziva
  DOPAG představuje bodový ventil v novém videu:  bezkontaktní aplikace materiálů ve vysoce automatizovaných procesech.
  Více
 30. Dokonalé FIPFG aplikace
  Výrobce rozvaděčů Fandis nanáší pěnová těsnění na různé komponenty. DOPAG pro tuto aplikaci navrhl systém FIPFG.
  Více
 31. Speciální dávkování maziva
  Společnost DOPAG vyvinula dva speciální aplikační systémy maziv pro výrobu šroubového pohonu v automobilovém průmyslu.
  Více
 32. Dávkovací systémy pro tekutý 3D tisk
  Dávkovací systém eldomix plní zásobníky materiálu 3D tiskáren pro technologiíitekutého tisku.
  Více
 33. Automatizované systémy pro zalévání elektroniky
  DOPAG nabízí automatizovaná řešení zalévání pro různé aplikace - dva praktické příklady!
  Více
 34. Systémy na klíč pro automatické dávkování a míchání
  Ředitel pro technologie pan Daniel Geier v rozhovoru o výzvách v automatizované výdejní technologii.
  Více
 35. Automatické dávkování maziva
  DOPAG představuje výrobní buňku, kterou lze použít pro aplikaci maziv a olejů. Podívejte se také na ventily pro bezkontaktní nanášení materiálu.
  Více
 36. Dosing technology in rotor blade production
  Metering and mixing systems are neccessary in various applications in rotor blade production. DOPAG presents its solutions.
  Více
 37. Individuální systémy pro automatické dávkování lepidla
  Výrobce domácích spotřebičů Amica používá k výrobě dvířek trouby individuální systém dávkování lepidla od společnosti DOPAG.
  Více
 38. Automatizovaná výroba pěnových těsnění

  Pod názvem dynamicLine představuje výrobce dávkovací technologie DOPAG nově vyvinutý dynamický míchací systém pro celou řadu aplikací.

  Více
 39. Přesné dávkování maziv a olejů

  DOPAG vyvinul speciální dávkovací systém pro automatické mazání plynových pružin.

  Více
 40. Mazání v automobilovém průmyslu

  Individuální systémy dávkování maziv a lepidel od DOPAG zaručují nejvyšší kvalitu elektrických parkovacích brzd.

  Více
Zobrazit více